(Hoog)begaafd in het basisonderwijs

Samen met samenwerkingsverband Passenderwijs, het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek en de scholen in de regio Utrecht-west hebben we in de afgelopen vier jaren gewerkt aan het project (hoog)begaafd. Een project waarmee het dekkende aanbod voor deze leerlingen en de nodige expertise in de school verder zijn ontwikkeld. De pilotfase is voorbij en het aanbod dat is gecreëerd is nu onderdeel van het vaste aanbod van samenwerkingsverband Passenderwijs.  

(Hoog)begaafde kinderen zijn geen homogene groep

Er wordt nog weleens makkelijk gedacht over hoogbegaafdheid. ‘Dat zijn toch kinderen die fluitend door het onderwijs wandelen en weinig ervoor doen?’ Kinderen die te maken hebben met (hoog)begaafdheid lopen een behoorlijk risico op schooluitval en hun schoolgang verloopt vaak helemaal niet zo makkelijk. Tijdens dit project is op de ouderavond van 4 november 2019, toen we nog het UW Ouderplatform waren, uitleg gegeven over de zes profielen waardoor je hoogbegaafdheid kan herkennen;

  1. Aangepast succesvol
  2. Creatief en uitdagend
  3. Onderduikend
  4. Uitdagend creatief
  5. Dubbel bijzonder
  6. Zelfsturend en autonoom

Deze zes profielen zijn gebaseerd op de behoeften, gevoelens en het gedrag van deze kinderen en zijn dus ook heel verschillend. In de context van het onderwijs is deze diversiteit lastig en zien we ook regelmatig dat kinderen vastlopen. Door een gebrek aan kennis of onvoldoende aandacht voor de persoonlijke behoeften van deze kinderen kunnen ze ondersneeuwen en vastlopen. Ouders voelen zich hierin vaak onbegrepen.

Het project

Na een voorbereidende periode is begin 2020 een start gemaakt om met subsidie van het ministerie een speciaal aanbod te creëren voor de kinderen met (hoog)begaafdheid in het basisonderwijs binnen de regio Utrecht-west. Met diverse activiteiten is de vroegsignalering en deskundigheidsbevordering van docenten versterkt. Met het Vooruitwerklab is er een speciaal aanbod ontwikkeld voor kinderen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning in de school. Verder is er ook extra financiering beschikbaar gekomen voor ondersteuningsbudgetten van scholen. Hierdoor is er bijvoorbeeld meer ruimte ontstaan voor voltijds HB-onderwijs met kleinere groepen.

Het Vooruitwerklab is bedoeld voor leerlingen in groep 5 t/m 8 die specifieke onderwijsbehoeften hebben als gevolg van kenmerken van begaafdheid. De onderwijsbehoeften zijn intensief en overstijgen de basisondersteuning van de school. Het kan hierbij gaan om leerlingen die hoge schoolprestaties hebben en behoefte hebben aan meer uitdaging, leerlingen die extreem onzeker zijn over hun eigen prestaties of leerlingen die het risico lopen om uit te vallen in het onderwijs. In het Vooruitwerklab krijgen de leerlingen diverse opdrachten, die uitdagend, ongewoon en complex zijn. Hierbij gaat het om het denkproces en inzicht krijgen in de manier van werken en denken die de leerlingen toepassen. Ook zetten de opdrachten aan tot zelfreflectie. De leerlingen worden geobserveerd en er worden handelingsadviezen gegeven voor school. Het samenwerkingsverband organiseert drie keer per jaar een Vooruitwerklab voor de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Scholen kunnen de kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aanmelden voor dit arrangement.

Het is nu een structureel aanbod

Na ruim drie jaar pionieren is het extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag een vast aanbod geworden voor leerlingen in het basisonderwijs in Stichtse Vecht, De Ronde venen, Woerden, Oudewater en Montfoort. Heb je als ouder vragen over deze ondersteuning dan kun je terecht bij de school van je kind en/of het Oudersteunpunt van Passenderwijs. 

We kunnen terugkijken op een mooie samenwerking, waarin we samen en dankzij de verschillende perspectieven veel van elkaar hebben geleerd. We hopen dat we hiermee een bijdrage leveren aan het verminderen van schooluitval en een extra impuls geven aan het welzijn van kinderen en hun ouders.

Meer informatie
Stuur een mail aan info@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top