Project Ervaringsacademie

Het project Ervaringsacademie ontsluit ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren met o.a. ervaringen in de jeugdhulp voor de regio Utrecht en Flevoland. Dit project wordt uitgevoerd voor het Bovenregionaal Expertise Netwerken jeugd in deze regio. In het derde jaar van het project Ervaringsacademie gaan we aan de slag met een verdere doorontwikkeling van activiteiten uit het eerste en tweede jaar in veel verschillende deelprojecten.

Eerste groep getrainde ervaringsdeskundigen

Komende activiteiten

Projectplan en voortgangsverslagen

Projectplan jaar 3 (Juni 2023)

Voortgangsverslag projectjaar 2 (Januari 2023)

Voortgangsverslag projectjaar 2 (Oktober 2022)

Eindverslag projectjaar 1 (Juli 2022)

Bouwstenen project Ervaringsacademie

Samen ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid

Samen verder ontwikkelen en verbinden is de wens van steeds meer ervaringsdeskundigen die op ons pad komen. Dit zijn jongeren, ouders en professionals met allemaal een eigen ervaring op het gebied van o.a. autisme, eetstoornissen, suïcidaliteit, genderdysforie, hoogbegaafdheid, ADHD, verstandelijke beperking. Ervaringen die een grote impact hebben (gehad) op hun eigen leven zowel voor ouders  als ook voor hun kinderen. ​In de bouwstenen van samen ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid hebben we verschillende activiteiten waarin ervaringsdeskundigen samen leren en ontwikkelen.

Training ervaringsdeskundige ouders

Er is een groeiende groep ouders die met hun eigen ervaring iets willen betekenen voor andere gezinnen, professionals, praktijk en beleid. In deze training leren ouders hoe ze dit kunnen vorm geven, welke mogelijkheden er zijn, belangrijke basiskennis en werken ze aan een eigen profiel om aan de slag te gaan. Deze training wordt opnieuw georganiseerd in de regio en start begin 2024. De training wordt gegeven door Janneke van Bockel en Nely Sieffers.

Community Ervaringsdeskundigen

Bij het werk van ervaringsdeskundigen is het belangrijk dat ze in de praktijk hun werk gaan vormgeven. Om dit op een goede manier te begeleiden is het belangrijk dat ze kunnen blijven uitwisselen met andere ervaringsdeskundigen, vraagstukken en knelpunten kunnen bespreken. Dit versterkt het overstijgend werken en het inkleuren van hun rol en taak. Van september 2023 tot april 2024 organiseren Marjan de Lange en Petra Kempe diverse community bijeenkomsten.

Ontwikkelgroep
onderwijs-zorg

Motto voor deze ontwikkelgroep is ‘Leren en ontwikkelen voor elk kind!’ In deze groep brengen we ervaringsdeskundige ouders en -jongeren samen die zich (willen) richten op het verbeteren van de samenwerking en samenhang tussen onderwijs, zorg, ouders en jeugd.

Voor wie: ervaringsdeskundige ouders en -jongeren uit de provincie Utrecht
Projectteam: Astrid van der Kooij
Wordt mogelijk gemaakt door ZonMw
Aanmelden mogelijk!

Ontwikkelgroep leven met een eetstoornis

In de regio zijn er veel vragen voor ervaringsdeskundigen met een eetstoornis. Samen maken we een plan hoe we dit beter kunnen organiseren voor het netwerk van K-eet in Utrecht en Flevoland. In de groep ook veel aandacht voor de collectieve ervaringskennis.

Wie: ervaringsdeskundigen Utrecht-Flevoland
Ontwikkelaar: Nely Sieffers
Onderdeel van project Ervaringsacademie
Groep is vol!

Ontwikkelgroep suïcidepreventie

Samen met ervaringsdeskundigen en professionals werken we aan suïcidepreventie met ook aandacht voor ouders. o.a. ontwikkeling van een cursus, uitwerken van een plan met de partners in Utrecht-stad en een landelijk platform realiseren voor ouders.

Wie: ervaringsdeskundigen-professionals
Projectteam: Jess vd Griend en Nely Sieffers
Onderdeel van project Ervaringsacademie
Groep is vol!

Ervaringsdeskundigheid in de regio

Samen ontwikkelen met ervaringsdeskundigen in de regio begint bij steeds meer regio’s op gang te komen. Nu we voor elke regio een plan op maat maken, merken we dat we beter aansluiten bij de thema’s en behoeften in de regio. In het derde projectjaar gaan we door met drie thema’s en per thema twee of drie regio’s. Hierdoor kunnen we verschillende onderdelen ontwikkelen en kunnen regio’s van elkaar leren.

Foto: community bijeenkomst Bijzonder ouder contact in Leidsche Rijn

Veerkracht versterken van ouders

Regelmatig horen we: ‘Ik heb meer aan de adviezen en ervaringen van andere zorgouders dan aan de hulpverlening.’ De doorleefde ervaringen van andere ouders geven een rijkdom aan creativiteit hoe je kunt omgaan met kinderen die anders ontwikkelen en hoe je het als ouder vol kunt houden. In het kader van normaliseren en versterken van veerkracht is het waardevol dat ouders elkaar ontmoeten. Initiatiefnemers van ouderontmoetingen kunnen beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Daarom start er ook een thema-ontwikkelgroep voor de gespreksleiders en initiatiefnemers.​

Community ouders
Utrecht-west

In de regio Utrecht-west is de interesse uitgesproken om een plan uit te werken hoe ouders verder versterkt kunnen worden door ervaringsdeskundigen. Ouders kunnen veel leren van ouders die al wat verder zijn in hun proces en meer kunnen terugblikken in wat wel en niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld: gedrag van hun kind beter begrijpen en deze kennis delen met andere ouders.

Wat gaan we doen?
Samen met de regio Utrecht-west een plan ontwikkelen hoe de initiatieven van ouders voor ouders verder ontwikkeld kunnen worden.​

Community ouders BOC
Utrecht-stad

Dit initiatief is opgezet door twee ervaringsdeskundige moeders die in 2022 de basistraining ervaringsdeskundige ouder hebben gevolgd. In 2023 zijn zij gestart met een BOC groep in Leidsche Rijn, een vaste groep van ouders met diverse zorgvragen. De eerste groep is vol en er wordt verder verkend of ze ook een tweede groep kunnen starten. ​

Wat gaan we doen?
Zes BOC bijeenkomsten in Leidsche Rijn en verkennen of er nog een nieuwe groep kan starten.

Oudersteungroep suïcidepreventie

Door een ervaringsdeskundige ouder op het gebied van suïcidaliteit, die ook de basistraining volgde in 2022, wordt een plan ontwikkeld. Het is een plan om ervaringsdeskundige ouders in te zetten voor ouders die te maken hebben bij suïcidaliteit bij hun kind. Een heftige fase waar een luisterend oor en meedenken kan helpen om als ouder overeind te blijven en de juiste hulp te vinden. ​

Wat gaan we doen?
Doorontwikkeling plan en financiering ervaringsdeskundige inzet voor suïcidepreventie in samenwerking met de partners in de stad.​

Foto cursus

Adviseren en leren complexe zorgvragen

Uit de ervaringen is regelmatig zichtbaar hoe ouders zoeken naar de juiste wegen en daarin afhankelijk zijn van de informatie die ze wel of niet krijgen. Goed geïnformeerde ouders voorkomt onnodig vastlopen en versterkt de gelijkwaardige samenwerking. Het is belangrijk dat ouders routes naar o.a. expertteams makkelijk kunnen vinden. Ook in de advisering van expertteams kunnen ervaringsdeskundigen een grote rol spelen door expertise vanuit het brede leven toe te voegen. Met twee regio’s gaan we op dit thema verder werken en dit is een uitloop van activiteiten vanuit het tweede projectjaar.​

Communicatie en ouders
Utrecht-stad

Goede informatievoorziening over de diverse mogelijkheden voor steun en hulp is belangrijk voor de veerkracht van ouders. Wanneer ouders er niet alleen uitkomen is het belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen en dat gaat verder dan een wijkteam. Met gemeente Utrecht wordt meegedacht over oudervriendelijke informatie met aandacht voor meerdere domeinen.

Wat gaan we doen?
In twee ontwikkelsessies meedenken met Gemeente Utrecht over de informatie voor ouders.

Meedenken met casuïstiek Zuidoost-Utrecht

In de regio Zuidoost Utrecht is er al eerder gepionierd met de regionale ‘doorbraaktafel’ en de inzet van een ervaringsdeskundige. In de nieuwe expertpool wordt ervaringsdeskundigheid toegevoegd zodat dit ook een plek krijgt in de advisering voor de lokale teams. Er wordt een actieonderzoek uitgevoerd door de kenniswerkplaatsen.

Wat gaan we doen?
Meedenken met professionals en gezinnen om toe te voegen vanuit levenservaring en kennis.

Nieuwe EHBJ product jeugdzorg met verblijf

De Eerste Hulp Bij Jeugdzorg stimuleert om oplossingen in de jeugdzorg met verblijf meer in het gewone leven te vinden. Een product met o.a. aandacht voor talenten, persoonlijke verzorging en praktische zaken om stress te verminderen. Dit product wordt ontwikkeld door ExpEx-Utrecht en gebracht naar jeugdzorginstellingen met verblijf.

Wat gaan we doen?
Nieuw EHBJ product ontwikkelen en uitdelen aan jongeren die verblijven in de jeugdzorg.

Ontwikkelgroep ervaringsdeskundigen in overleg

Regionale netwerken ervaringsdeskundigen

Voor regio’s is het zoeken en pionieren hoe ervaringsdeskundigen bij de verschillende onderdelen in praktijk en beleid worden geïntegreerd. Ervaringsdeskundigen hebben vaak een berg aan ervaringen om een brug te slaan tussen gezinnen en de ontwikkeling van integraal beleid en uitvoeringspraktijk. Hoe kun je dit inzetten met oog voor de ontwikkeling en steun die ervaringsdeskundigen daarbij nodig hebben? Dat is het vraagstuk waarmee we in drie regio’s aan de slag gaan.​

Ervaringsdeskundigen
Lekstroom

In de regio Lekstroom is een groep ouders actief die een training hebben gevolgd en nu actief zijn als ervaringsdeskundige. Door het ontstaan van meer vraag naar ervaringsdeskundigen is er een behoefte om uit te breiden, deskundigheid om het verder te brengen en voorlichting voor organisaties.

Wat gaan we doen?
Samen met de regio wordt verkend hoe we het verder kunnen brengen en voegen we toe wat nodig is binnen de mogelijkheden van dit project.

Ervaringsdeskundige ouders Flevoland

In Flevoland is er een netwerk van ervaringsdeskundige jongeren met ExpEx Flevoland. Ervaringsdeskundige ouders zijn in deze regio nog onvoldoende georganiseerd en dat terwijl er een behoefte is om ouders beter te betrekken bij allerlei ontwikkelingen. ​Samen maken we een plan hoe we hier verandering in kunnen brengen.

Wat gaan we doen?
Samen met ouders in twee bijeenkomsten een beknopt plan uitwerken samen met een bredere uitvraag wat ouders belangrijk vinden.

Ervaringsdeskundigen netwerk eetstoornissen

Vanuit de Ketenaanpak EETstoornissen (K-eet) in Utrecht en Flevoland is een vraag ontstaan hoe ervaringsdeskundige jongeren, -ouders en professionals met ervaringskennis georganiseerd kunnen worden in de regio. Er is behoefte aan een centraal punt met daarachter het netwerk van ervaringsdeskundigen. Hiervoor maken we een plan.

Wat gaan we doen?
Samen met ervaringsdeskundigen en een afvaardiging van het eetstoornissen netwerk maken we een plan om de samenwerking te versterken.

Samen leren in de Ervaringsacademie

Met inspiratiesessies, cursussen en de ontwikkeling van een in-company aanbod ontsluiten we de kennis en levenslessen van ervaringsdeskundigen voor professionals, organisaties, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen. ​Samen leren met de verschillende perspectieven geeft naast kennis van de trainers ook inzicht in de andere perspectieven en geeft een waardevolle toevoeging aan het leerproces.

Inspiratiesessies

De online inspiratiesessies worden goed bezocht door een diverse doelgroep van ouders, professionals, jongeren, beleidsmedewerkers, onderzoekers en geïnteresseerden. Daarom is het ook dit jaar weer onderdeel van ons laagdrempelig aanbod. Een aanbod met oude en nieuwe thema’s waarmee we ouders en hulpverleners inspireren met verhalen van hoop en herstel van ervaringsdeskundigen. Natuurlijk delen we in de inspiratiesessies ook onze kennis en ervaringen over ervaringsdeskundigheid en de mogelijkheden voor samenwerking.

 • Voor professionals, ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: september 2023 – april 2024
 • Projectontwikkelaar: Nely Sieffers

Cursus: stressvolle dynamiek bij autisme

Bij kinderen met autisme zien we vaak ingewikkeld gedrag en veel stress ontstaan. Vanuit ervaringskennis en de wetenschap zijn er nieuwe inzichten en ervaringen waarmee we de deelnemers inspireren in een verfrissende en andere aanpak. Na vier succesvolle cursussen in de eerste twee jaar wordt deze cursus opnieuw twee keer aangeboden.

 • Voor professionals, ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2023 – april 2024
 • Trainers: Marjon Kuipers en Maartje De Vries
 • Info over de volgende cursus

Masterclass: Laat je raken

Gelijkwaardig samenwerken tussen professionals, ouders en jongeren wordt verschillend beleefd. Samen met een zorgaanbieder wordt er een eerste in-company workshop ontwikkeld om de gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, ouders en professionals te versterken. Dit wordt uitgevoerd samen met de jongeren van ExpEx Utrecht.

 • Voor professionals, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen
 • Looptijd: 2023
 • Trainers: Kathinka Bruinsma, Marjan de Lange en Shannon IJkema
 • Info over de masterclass
Foto: deelnemers van de cursus luisteren aandacht naar de uitleg van Marjon Kuipers.

Cursus: ‘In contact zijn bij suicidale klachten’

De impact van trauma en stress is een onderbelicht onderwerp binnen de jeugdhulpverlening. Daardoor lopen hulpvragen op met ingewikkeld gedrag, suïcidale klachten en/of escalaties bij jeugdzorg (met verblijf). In deze cursus komt ervaringskennis, praktische tips en wetenschap bij elkaar. Deze cursus wordt twee keer aangeboden met een open aanbod en we kunnen deze ook op verzoek invullen voor een organisatie of regio.

Voor professionals, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen
Regio: Utrecht-Flevoland
Looptijd: Juni 2022 – april 2024
Trainers: Marjon Kuipers en Saskia Schippers
Ontwikkelgroep suïcidepreventie denkt mee over deze cursus
Projectontwikkelaar Nely Sieffers

In-company workshops en trainingen

In het derde jaar willen we met de jeugdzorgorganisaties aan de slag om in-company workshops en cursussen echt van de grond te krijgen. Het is een mooie manier om professionals en organisaties laagdrempelig met ervaringsdeskundigheid te laten kennismaken. ​
Daarnaast hebben we ook gemerkt dat sommige thema’s passender zijn voor in-company. Gelijkwaardig samenwerken is zo’n thema waarbij een professional die het open aanbod volgt bij de organisatie vaak aansluiting mist om dit ook handen en voeten te geven. Dit is een thema waar een in-company activiteit meer mogelijkheden creëert om een verandering in gang te brengen.

 • Voor professionals, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2023 – april 2024
 • Projectontwikkelaar: Nely Sieffers
Heb je een vraag over dit project?

Neem contact op met het projectteam van het project Ervaringsacademie