Algemene voorwaarden deelnemers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze (online) cursussen en bijeenkomsten van de ervaringsacademie. Voor onze andere diensten en inkoop kun je hier de algemene voorwaarden vinden die van toepassing zijn.

1. Voor wie

De cursussen, online bijeenkomsten, masterclasses en themabijeenkomsten van Netwerk Beter Samen zijn gericht op en toegankelijk voor diverse doelgroepen. Voor elke activiteit wordt dit aangegeven in de agenda en bij de aanmelding.

2. Aanmelden

Aanmelden via de website

Je meldt je aan voor een cursus of bijeenkomst via het ticketsysteem. Je ontvangt een mailing met je ticket en met informatie over de betaling, indien van toepassing. Voor sommige activiteiten verloopt de aanmelding via andere partijen. Als dat van toepassing is, vind je daarover informatie bij de activiteiten.

Reservelijst

Als een cursus vol is vermeld Netwerk Beter Samen dat in de agenda. Inschrijven is dan niet meer mogelijk. Wel kun je aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden. Netwerk Beter Samen benadert je zodra er een plek vrijkomt. Verder kun je ook inschrijven voor de nieuwsbrief om vroeg geïnformeerd te worden over volgende activiteiten.

3. Kosten 

Onlinebijeenkomsten, cursussen en masterclasses

De kosten voor deelname verschillen en staan per cursus vermeld. Netwerk Beter Samen hanteert verschillende tarieven voor verschillende doelgroepen om bijeenkomsten en cursussen voor iedereen toegankelijk te kunnen maken. Heb je geen financiële ruimte, maar wil je wel graag deelnemen? Neem dan contact op en dan kijkt Netwerk Beter Samen naar de mogelijkheden. De betalingen verlopen via iDEAL en je ontvangt een factuur. De betaling moet uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding en voor de start van de bijeenkomst of cursus binnen zijn.

Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan Netwerk Beter Samen rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Netwerk Beter Samen heeft het recht om een vordering uit handen te geven als deze na meerdere aanmaningen nog niet is betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de cursist. 

Gratis (online) bijeenkomsten en trainingen

Netwerk Beter Samen organiseert regelmatig bijeenkomsten die gratis kunnen worden bijgewoond. Voor Netwerk Beter Samen is de organisatie niet kosteloos. Ook voor deze bijeenkomsten is aanmelden noodzakelijk. Mocht je verhinderd zijn dan ontvangt Netwerk Beter Samen graag een afmelding zodat je plek aan een ander kan worden gegeven en er geen onnodige onkosten gemaakt worden. 

4. Gelijkwaardige samenwerking

Netwerk Beter Samen streeft een gelijkwaardig partnerschap na. De volgende gedragsregels vormen de basis voor gelijkwaardig samenwerken en gelden voor iedereen die deelneemt aan activiteiten van Netwerk Beter Samen:

  • We zijn betrouwbaar en investeren in een vertrouwensrelatie.
  • We zoeken verbinding met de ander.
  • We zijn geïnteresseerd in ieders verhaal en luisteren zonder oordeel.
  • We zijn transparant in ons handelen.
  • We hebben altijd eerst oog voor kansen, mogelijkheden en wat goed is.

5. Privacy

Aanmeldingen voor bijeenkomsten en cursussen verlopen via een aanmeldformulier. De gegevens die Netwerk Beter Samen ontvangt worden alleen gebruikt voor het organiseren van de betreffende bijeenkomst(en) en eventueel het toesturen van extra informatie en het afhandelen van de betaling.  

Persoonlijke informatie die je hoort en zelf deelt tijdens bijenkomsten worden niet buiten de groep gedeeld zonder toestemming.

6. Beeld en geluidsopnames

Het is belangrijk om elkaars privacy te respecteren en daarom mogen deelnemers geen foto’s of geluidsopnames maken zonder toestemming van de groep en organisatie. Netwerk Beter Samen maakt regelmatig foto’s van activiteiten. Deze kunnen alleen worden gebruikt in onze media-uitingen na schriftelijke toestemming. Wil je niet op de foto dan horen we het graag. 

7. Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij alle bijeenkomsten van de cursus of masterclass hebben gevolgd. Voor bijeenkomsten worden geen certificaten uitgereikt. 

8. Accreditatie

Professionals kunnen accreditatiepunten voor het SKJ verkrijgen voor sommige cursussen en bijeenkomsten. Voor het toekennen van de punten moet het programma volledig gevolgd zijn. 

9. Annuleren

Door de deelnemer

Tot 2 weken voor de (eerste) bijeenkomst van een cursus kun je je afmelden met terugbetaling van het betaalde cursusgeld. Bij latere afmelding ontvang je het cursusgeld niet terug. In overleg kunnen we kijken of je een vervanger kunt sturen.

Door Netwerk Beter Samen

Netwerk Beter Samen kan een cursus tot 2 weken voor aanvang annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen. Kan een cursus door overmacht, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer of coronamaatregelen, niet doorgaan dan kan annulering op het laatste moment gebeuren of kan een bijeenkomst verplaatst worden.  Bij annulering door Netwerk Beter Samen ontvang je alleen het betaalde cursusgeld terug, ongeveer 3 weken na de annuleringsdatum.

10. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten van de producten, bijeenkomsten en trainingen van Netwerk Beter Samen, komen uitsluitend toe aan Netwerk Beter Samen of aan licentiegevers of licentienemers van Netwerk Beter Samen. Het is deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Netwerk Beter Samen, producten of diensten van Netwerk Beter Samen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te wijzigen, of na te maken.

11. Aansprakelijkheid

Netwerk Beter Samen is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade met betrekking tot de levering van haar producten en diensten. Mocht Netwerk Beter Samen toch aansprakelijk worden gehouden voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Netwerk Beter Samen in dat geval wordt uitgekeerd, te verminderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze aansprakelijkheidsverzekering.
Netwerk Beter Samen schakelt soms derden in. Netwerk Beter Samen is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van derden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van Netwerk Beter Samen. 

12. Klachten

Als mensen onvrede ervaren nodigt Netwerk Beter Samen hen uit dit zo spoedig mogelijk (schriftelijk of mondeling) te bespreken met de desbetreffende persoon of personen. Als dit niet leidt tot een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn, kan bemiddeld worden door de leidinggevende verbonden aan het project of programma. Meer informatie staat in onze klachtenregeling. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Uitsluiting van deelname

Netwerk Beter Samen kan een deelnemer die zich bij herhaling niet aan de voorwaarden houdt, uitsluiten van verdere deelname aan het cursusaanbod. Hierover neemt Netwerk Beter Samen altijd contact op met de deelnemer en/of de organisatie die hij vertegenwoordigt.

14. Vragen

Met vragen over de bijeenkomsten en cursussen kun je terecht op ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl. Heb je als organisatie behoefte aan een incompany workshop of training? Neem contact op dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.