Aanpak schoolstress en verzuim

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in hun rapport Mentaal Kapitaal zes aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan. Jeugdonderzoeker Margot Peeters van de Universiteit Utrecht: “De aanpak van schoolstress en verzuim kan alleen succesvol zijn als er op meerdere niveaus tegelijk een verandering in gang wordt gezet. Het gaat dan om de interactie tussen maatschappij, school, gezin en individu.”

Samen met haar Utrechtse collega’s Marloes Kleinjan en Suzan Doornwaard voerde Peeters voor Mentaal Kapitaal literatuurstudies uit. Ze hield in de vier Utrechtse Jeugdregio’s interviews met leraren, ouders, zorgprofessionals, leerplichtambtenaren en jongeren zelf. In hun rapport concluderen ze onder meer dat de nadruk op prestatie en excellentie bijdraagt aan een minderwaardigheidsgevoel bij jongeren in het praktijkonderwijs. Peeters: “Sommige jongeren ervaren soms onnodig veel ongezonde stress doordat ze boven hun niveau willen presteren.” Ook zijn er jongeren in kwetsbare situaties die in het huidige onderwijssysteem onvoldoende tot hun recht komen. Ze kunnen hun talenten niet ontwikkelen en daardoor zitten ze soms onnodig thuis.

“Ontwikkeling is het allerbelangrijkste voor een kind en soms moet dat op een andere manier dan vijf dagen in de schoolbanken.”

Leerplichtambtenaar (blz. 79 rapport Mentaal kapitaal)

Systeem, omgeving en jongeren zelf

Om het mentaal welbevinden van jongeren te vergroten en een doorgaande (leer)ontwikkeling voor alle jeugdigen mogelijk te maken, lijkt inzet op het terugdringen van de schoolstress en prestatiedruk en het verbeteren van passende ondersteuning voor jongeren die vastlopen van belang. Ook is het belangrijk dat scholen aandacht schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren, en professionele ondersteuning aanbieden aan docenten om een veilig pedagogisch klimaat te creëren in hun klas en op school. Om dit alles te bereiken doen Peeters en collega’s zes aanbevelingen. Peeters: “Die aanbevelingen hebben betrekking op het schoolsysteem, op de omgeving van de jongeren, en op de jongeren zelf.”

“Ik neem het niemand kwalijk dat school niet weet hoe ze moeten omgaan met leerlingen die buiten het ‘standaard’ boxje vallen. Maar ik neem het ze wel kwalijk dat op dit punt in ons leven onze cijfers blijkbaar belangrijker zijn dan onze mentale gezondheid.”

Britt, jongere (Blz. 6 rapport Mentaal kapitaal)

Vastlopen op te hoog schoolniveau

Een van de aanbevelingen uit het rapport luidt: herwaardeer onderwijsniveaus en vaardigheden. Volgens de samenstellers van Mentaal Kapitaal lijkt ‘goed presteren’ in onze samenleving gelijk te staan aan cognitief excelleren op het hoogst mogelijke niveau. Peeters: “Jongeren leren al vroeg dat het vmbo eigenlijk niet goed genoeg is. Dit resulteert in hoge verwachtingen en druk vanuit ouders en jongeren zelf. Het resultaat is dat jongeren op te hoge schoolniveaus – al dan niet gepusht door hun ouders – vastlopen, terwijl talentvolle jongeren in het praktijdonderwijs zich gestigmatiseerd voelen en dreigen af te haken. Door meer ruimte te bieden aan persoons- en talentvorming, en naast cognitieve kwaliteiten ook andere kernkwaliteiten als volwaardig te beschouwen, krijgt iedere jongere de kans om uit te blinken.”

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal wil met kennisontwikkeling, kennisdeling, leren en verbeteren, bijdragen aan het zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien en opvoeden van jeugdigen in de Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht.  De werkplaats is een netwerk van ouders, jeugdigen, praktijkprofessionals, beleidsprofessionals, docenten, studenten en onderzoekers die in de kerngroep van de werkplaats vertegenwoordigd worden door de partners GGD-regio Utrecht, Youké, Trimbos-instituut, Nederlandse Jeugdraad (NJR), Netwerk Beter Samen, Gemeente Amersfoort, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.